کیا حامدی بدون دیدگاه

صفر و یک شماره ۲۶

 

01001001 01100110 00100000 01101110 01100101 01110100
00100000 01101110 01100101 01110101 01110100 01110010
01100001 01101100 01101001 01110100 01111001 00100000
01100111 01101111 01100101 01110011 00100000 01100001
01110111 01100001 01111001 00101100 00100000 01101001
01110100 00100000 01110111 01101001 01101100 01101100
00100000 01100110 01110101 01101110 01100100 01100001
01101101 01100101 01101110 01110100 01100001 01101100
01101100 01111001 00100000 01100011 01101000 01100001
01101110 01100111 01100101 00100000 01100101 01110110
01100101 01110010 01111001 01110100 01101000 01101001
01101110 01100111 00100000 01100001 01100010 01101111
01110101 01110100 00100000 01110100 01101000 01100101
00100000 01001001 01101110 01110100 01100101 01110010
01101110 01100101 01110100 00101110

bobz بدون دیدگاه

صفر و یک شماره ۲۵

01010011 01100011 01101001 01100101 01101110 01100011 01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01100001 00100000 01100010 01100101 01100001 01110101 01110100 01101001 01100110 01110101 01101100 00100000 01100111 01101001 01100110 01110100 00100000 01110100 01101111 00100000 01101000 01110101 01101101 01100001 01101110 01101001 01110100 01111001 00111011 00100000 01110111 01100101 00100000 01110011 01101000 01101111 01110101 01101100 01100100 00100000 01101110 01101111 01110100 00100000
01100100 01101001 01110011 01110100 01101111 01110010 01110100 00100000 01101001 01110100 00101110

کیا حامدی بدون دیدگاه

صفر و یک شماره ۲۴

01010100 01101000 01100101 00100000 01100011 01110010 01101001 01110100
01101001 01100011 01100001 01101100 00100000 01110100 01101000 01101001
01101110 01100111 00100000 01101001 01101110 00100000 01100100 01100101
01110110 01100101 01101100 01101111 01110000 01101001 01101110 01100111
00100000 01110011 01101111 01100110 01110100 01110111 01100001 01110010
01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01101110 01101111 01110100
00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110000 01110010 01101111
01100111 01110010 01100001 01101101 00101100 00100000 01101001 01110100
00100111 01110011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01100100
01100101 01110011 01101001 01100111 01101110 00101110 00100000 01001001
01110100 00100000 01101001 01110011 00100000 01110100 01110010 01100001
01101110 01110011 01101100 01100001 01110100 01101001 01101110 01100111
00100000 01110101 01101110 01100100 01100101 01110010 01110011 01110100
01100001 01101110 01100100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101111
01100110 00100000 01110101 01110011 01100101 01110010 00100000 01101110
01100101 01100101 01100100 01110011 00100000 01101001 01101110 01110100
01101111 00100000 01110011 01101111 01101101 01100101 01110100 01101000
01101001 01101110 01100111 00100000 01110100 01101000 01100001 01110100
00100000 01100011 01100001 01101110 00100000 01100010 01100101 00100000
01110010 01100101 01100001 01101100 01101001 01111010 01100101 01100100
00100000 01100001 01110011 00100000 01100001 00100000 01100011 01101111
01101101 01110000 01110101 01110100 01100101 01110010 00100000 01110000
01110010 01101111 01100111 01110010 01100001 01101101 00101110

bobz بدون دیدگاه

صفر و یک شماره ۲۳

01010100 01101000 01100101 00100000 01110011 01100011 01101001 01100101 01101110 01100011 01100101 00100000 01101111 01100110 00100000 01110100 01101111 01100100 01100001 01111001 00100000 01101001 01110011 00100000 01110100 01101000 01100101 00100000 01110100 01100101 01100011 01101000 01101110 01101111 01101100 01101111 01100111 01111001 00100000 01101111 01100110 00100000 01110100 01101111 01101101 01101111 01110010 01110010 01101111 01110111 00101110

bobz بدون دیدگاه

صفر و یک شماره ۲۲

01010011 01100011 01101001 01100101 01101110 01100011 01100101 00100000 01101001 01110011 00100000 01100001 00100000 01110111 01100001 01111001 00100000 01101111 01100110 00100000 01110100 01101000 01101001 01101110 01101011 01101001 01101110 01100111 00100000 01101101 01110101 01100011 01101000 00100000 01101101 01101111 01110010 01100101 00100000 01110100 01101000 01100001 01101110 00100000 01101001 01110100 00100000 01101001 01110011 00100000 01100001 00100000 01100010 01101111 01100100 01111001 00100000 01101111 01100110 00100000 01101011 01101110 01101111 01110111 01101100 01100101 01100100 01100111 01100101 00101110

bobz بدون دیدگاه

صفر و یک (۱۷)

۰۱۰۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۱۱۰۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۱۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۰۰۰۱۱۰۱ ۰۰۰۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۰۱۱۱۰۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۱۱۰۱۰ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰

bobz بدون دیدگاه

صفر و یک شماره ۱۶

۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۰۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۱۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۱۱۰۰۱ ۰۰۱۰۱۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۰۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۱۰ ۰۰۱۰۱۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۰۰۰۱۱۰۱ ۰۰۰۰۱۰۱۰ ۰۱۰۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۰۱۱۱۰۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۱۱۰۱۰ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۰ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۱۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۰۱۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۱۱۱۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰

bobz بدون دیدگاه

فقط یک گیک

۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۱۰۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۰۱۱ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۰۱۱۰۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۱۱۱۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۰۱۱۱۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۰۰۰۱۰ ۰۱۱۰۰۱۰۱ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۰۱۱۱ ۰۱۱۰۱۰۰۱ ۰۱۱۱۰۱۰۰ ۰۱۱۰۱۰۰۰ ۰۰۱۰۰۰۰۰ ۰۱۱۱۱۰۰۱ ۰۱۱۰۱۱۱۱ ۰۱۱۱۰۱۰۱