Drcain بدون دیدگاه

آموزش زبان PHP-قسمت پنجم

سلام قسمت پنجم آموزش PHP که در ادامه ی قسمت قبل حلقه ها را تکمیل میکنیم.

 

Foreach

یک آرایه ساختیم. آدرس و جایگاه هر خانه را با پرینت کردن key نشان دادیم.

و سپس  با value مقدار هر خانه در آرایه را.

که به ترتیب 0و1و2و3و4 جایگاه های هر آرایه است یعنی اگر طول آرایه ای 10 است. جایگاه آخر آن 9 است.

و value آرایه در حلقه به ترتیب از 1 تا 5 را پرینت میکند.

 

آرایه

آرایه دیگری را نیز مثال زدیم.

نشان دادیم که برای صدازدن خانه اول آرایه خانه 0 را صدا زد و در عبارت بالا R پرینت میشود.

While

حلقه دیگری را معرفی کردیم و به ازاء شرط داخل آن بررسی کردیم که تا وقتی که True در داخل آن برقرار باشد کد داخل اسکوپ اعمال میشود.

که در اینجا متغییری را 100 قرار دادیم و تا 110 به پرینت متغییر پرداختیم(در هر مرحله به اضافه یک تا به 110 برسد)

 

Do-While

حلقه ی دیگری را نیز که شبیه به حلقه ی قبلی است نشان دادیم.

پرینت کن متغییر را یکی اضافه کن مادامی که شرط (تا 1010 ) برقرار شود که از 1000 پرینت میکند.

 

 

موفق باشید.

Youtube / Telegram / Torrent / Aparat